Säännöt

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1 § YHDISTYKSEN NIMI

Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Kuvataiteilijat ja sen kotipaikka on Tampere.

2 § YHDISTYKSEN TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoitus on edistää toiminnallaan jäsenten taiteellista työskentelyä ja näyttelytoimintaa sekä edistää taideyleisön piirissä taiteen ymmärtämistä ja arvostamista. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää taidenäyttelyitä. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan myös järjestämällä kursseja, luentoja, esittely-, keskustelu- ja kritiikkitilaisuuksia, näyttelykäyntejä ja taideleirejä.

3 § JÄSENVALINTA

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hakemuksesta valita henkilö, joka on osallistunut valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävään näyttelyyn tai vähintään kolmeen Pirkka-Hämeen Kuvataiteilijat ry:n järjestämään jurytettyyn näyttelyyn tai on näyttelytöillään tai muulla tuotannollaan osoittanut kuvataiteellista lahjakkuutta ja kyvykkyyttä vaativaan taiteelliseen työskentelyyn.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
Jäsenhakemus tulee osoittaa yhdistyksen hallitukselle, joka päättää jäsenyyden myöntämisestä.

4 § KUNNIAJÄSENET

Vuosikokous voi nimittää yhdistyksen jäseniä kunniajäseniksi yhdistyksen hyväksi tehdyn ansiokkaan toiminnan perusteella. Esityksen kunniajäsenyydestä tekee hallitus.

5 § JÄSENMAKSU

Yhdistyksen jäsenen tulee vuosittain maksaa jäsenmaksu, jonka suuruuden vuosikokous päättää hallituksen esityksestä. Perimistavan ja ajan päättää hallitus.
Jäsenen, joka kahtena perättäisenä vuotena laiminlyö jäsenmaksun maksamisen, hallitus voi katsoa eronneeksi yhdistyksestä.
Kunniajäsenet ovat vapaita jäsenmaksuista.

6 § JÄSENLUETTELO

Yhdistyksen jäsenistä pidetään luetteloa, johon merkitään täydellinen nimi, yhteystiedot ja vuosi, jolloin jäsenyys alkoi. Kunniajäsenyys mainitaan luettelossa.

7 § VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokous on pidettävä vuosittain viimeistään maaliskuun aikana.
Vuosikokouksesta hallituksen on ilmoitettava jäsenistölle kirjeitse, sähköpostilla tai paikallisessa lehdessä viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Vuosikokous
1) käsittelee hallituksen laatiman toimintakertomuksen päättyneeltä vuodelta
2) käsittelee tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon sekä päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
3) käsittelee hallituksen laatiman toimintasuunnitelman alkaneelle vuodelle
4) käsittelee hallituksen laatiman alkaneen tilivuoden talousarvion ja päättää jäsenmaksun suuruudesta
5) valitsee hallitukselle puheenjohtajan alkavaksi vuoden toimikaudeksi
6) valitsee hallituksen jäsenet alkavalle kaksivuotiskaudelle erovuoroisten tilalle
7) valitsee alkaneelle tilikaudelle toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan
8) valitsee alkaneen kauden liittokokousedustajat
9) valitsee tarvittaessa toimikuntia
10) käsittelee hallituksen aloitteesta kokoukselle esitetyt asiat
11) käsittelee harkinnanvaraisesti asioita, joita jäsenet kokoukselle esittävät.

8 § YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Hallitus voi tarvittaessa kutsua jäsenistön vuosikokouksen lisäksi ylimääräisiin kokouksiin. Ylimääräinen kokous on järjestettävä myös silloin, kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle samalla tavalla kuin vuosikokous.

9 § HALLITUS

Yhdistyksen hallintoa varten vuosikokous valitsee hallituksen, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä. Puheenjohtajan toimikausi on yksi (1) vuosi ja jäsenten kaksi (2) vuotta. Jäsenistä kolme (3) on vuosittain erovuorossa.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna vähintään puolet  hallituksen  jäsenistä on läsnä.
Päätökset hallituksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jos asioista äänestettäessä äänet menevät tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee. Henkilövalinnoissa tasatuloksen ratkaisee arpa. Henkilövaalit suoritetaan vaadittaessa lippuäänestyksinä.

10 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on:
1) suunnitella ja johtaa yhdistyksen toimintaa
2) huolehtia yhdistyksen taloudesta ja omaisuudesta
3) seurata taide-elämän tapahtumia ja ryhtyä tarvittaessa yhdistyksen kannalta tarkoituksenmukaisiin toimiin tai tehdä niistä aloitteita
4) ratkaista jäsenhakemukset
5) todeta jäsenyyksien päättymiset ja kirjata ne pöytäkirjaan
6) pitää jäsenluetteloa.

11§ NIMENKIRJOITTAJAT

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja taloudenhoitaja, kukin yksin.

12 § TILIVUOSI

Yhdistyksen tilivuosi päättyy kalenterivuosittain joulukuun 31. päivänä. Tilit on tammikuun kuluessa jätettävä toiminnantarkastajalle, joka antaa niistä lausuntonsa vuosikokoukselle.
Toiminnantarkastajalla on oikeus tutustua tileihin ja taloudenhoitoon myös tilivuoden aikana.

13 § OMAISUUDET, LAHJOITUKSET JA TESTAMENTIT

Yhdistyksellä on oikeus omistaa ja pitää hallinnassaan kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

14 § SÄÄNTÖMUUTOKSET

Ehdotus yhdistyksen sääntöjen muuttamiseksi tai yhdistyksen lakkauttamiseksi on tehtävä vuosikokouksessa. Päätöksen tekemiseen vaaditaan tällöin ¾ kokouksessa annetuista äänistä.

15 § YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN

Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat luovutetaan yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 25.8.1953.
Yhdistyksen rekisterinumero on 117423.

Nämä säännöt hyväksytty vuosikokouksessa 2022, jonka jälkeen nämä on vahvistettu Patentti- ja rekisterihallituksessa.