Säännöt

Voit ladata säännöt Word-tiedostomuodosssa tästä

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1 § YHDISTYKSEN NIMI

Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Kuvataiteilijat ja sen kotipaikka on Tampere.

2 § YHDISTYKSEN TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoitus on edistää toiminnallaan jäsenten taiteellista työskentelyä ja näyttelytoimintaa sekä edistää taideyleisön piirissä taiteen ymmärtämistä ja arvostamista. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää taidenäyttelyitä, ei kuitenkaan
myyntinäyttelyitä. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan myös järjestämällä kursseja, luentoja,
esittely-, keskustelu- ja kritiikkitilaisuuksia, näyttelykäyntejä ja taideleirejä.

3 § JÄSENVALINTA

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hakemuksesta valita henkilö, joka on osallistunut valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävään näyttelyyn tai vähintään kolmeen Pirkka-Hämeen Kuvataiteilijat ry:n järjestämään jurytettyyn näyttelyyn ja on näyttelytöillään tai muulla tuotannollaan osoittanut kuvataiteellista lahjakkuutta ja kyvykkyyttä vaativaan taiteelliseen työskentelyyn. Jäseneksi liittyminen edellyttää hakijalta sitoutumista osallistua mahdollisuuksiensa mukaan yhdistyksen toiminnan vaatimiin tehtäviin.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
Jäsenhakemus tulee osoittaa yhdistyksen johtokunnalle, joka päättää jäsenyyden myöntämisestä.

4 § KUNNIAJÄSENET

Vuosikokous voi nimittää yhdistyksen jäseniä kunniajäseniksi yhdistyksen hyväksi tehdyn ansiokkaan toiminnan perusteella. Esityksen kunniajäsenyydestä tekee johtokunta.

5 § JÄSENMAKSU

Yhdistyksen jäsenen tulee vuosittain maksaa jäsenmaksu, jonka suuruuden vuosikokous päättää johtokunnan esityksestä. Perimistavan ja ajan päättää johtokunta.
Jäsenen, joka kahtena perättäisenä vuotena laiminlyö jäsenmaksun maksamisen, johtokunta voi katsoa eronneeksi yhdistyksestä.
Kunniajäsenet ovat vapaita jäsenmaksuista.

6 § JÄSENLUETTELO

Yhdistyksen jäsenistä pidetään luetteloa, johon merkitään täydellinen nimi, yhteystiedot ja vuosi, jolloin jäsenyys alkoi. Kunniajäsenyys mainitaan luettelossa.

7 § VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokous on pidettävä vuosittain viimeistään maaliskuun aikana.
Vuosikokouksesta johtokunnan on ilmoitettava jäsenistölle kirjeitse, sähköpostilla tai paikallisessa lehdessä viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.
Vuosikokous
1) käsittelee johtokunnan laatiman toimintakertomuksen päättyneeltä vuodelta;
2) käsittelee tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon sekä päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille;
3) käsittelee johtokunnan laatiman toimintasuunnitelman alkaneelle vuodelle;
4) käsittelee johtokunnan laatiman alkaneen tilivuoden talousarvion ja päättää jäsenmaksun suuruudesta;
5) valitsee johtokunnalle puheenjohtajan alkavaksi vuoden toimikaudeksi;
6) valitsee johtokunnan jäsenet alkavalle kaksivuotiskaudelle erovuoroisten tilalle;
7) valitsee alkaneelle tilikaudelle kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa;
8) valitsee alkaneen kauden liittokokousedustajat;
9) valitsee tarvittaessa toimikuntia;
10) käsittelee johtokunnan aloitteesta kokoukselle esitetyt asiat;
11) käsittelee harkinnanvaraisesti asioita, joita jäsenet kokoukselle esittävät.

8 § YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Johtokunta voi tarvittaessa kutsua jäsenistön vuosikokouksen lisäksi ylimääräisiin kokouksiin. Ylimääräinen kokous on järjestettävä myös silloin, kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti pyytää. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle samalla tavalla kuin vuosikokous.

9 § JOHTOKUNTA

Yhdistyksen hallintoa varten vuosikokous valitsee johtokunnan, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä. Puheenjohtajan toimikausi on yksi (1) vuosi ja jäsenten kaksi (2) vuotta. Jäsenistä kolme (3) on vuosittain erovuorossa.
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme (3) johtokunnan jäsentä on läsnä.
Päätökset johtokunnan kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jos asioista äänestettäessä äänet menevät tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee. Henkilövalinnoissa tasatuloksen ratkaisee arpa. Henkilövaalit suoritetaan vaadittaessa lippuäänestyksinä.

10 § JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT

Johtokunnan tehtävänä on
1) suunnitella ja johtaa yhdistyksen toimintaa;
2) huolehtia yhdistyksen taloudesta ja omaisuudesta;
3) seurata taide-elämän tapahtumia ja ryhtyä tarvittaessa yhdistyksen kannalta tarkoituksenmukaisiin toimiin tai tehdä niistä aloitteita;
4) ratkaista jäsenhakemukset;
5) todeta jäsenyyksien päättymiset ja kirjata ne pöytäkirjaan;
6) pitää jäsenluetteloa

11§ NIMENKIRJOITTAJAT

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä, ja heistä jomman kumman ollessa
estyneenä, varapuheenjohtaja toisena.

12 § TILIVUOSI

Yhdistyksen tilivuosi päättyy kalenterivuosittain joulukuun 31. päivänä. Tilit on tammikuun kuluessa jätettävä tilintarkastajille, jotka antavat niistä lausuntonsa vuosikokoukselle.
Tilintarkastajilla on oikeus tutustua tileihin ja taloudenhoitoon myös tilivuoden aikana.

13 § OMAISUUDET, LAHJOITUKSET JA TESTAMENTIT

Yhdistyksellä on oikeus omistaa ja pitää hallinnassaan kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

14 § SÄÄNTÖMUUTOKSET

Ehdotus yhdistyksen sääntöjen muuttamiseksi tai yhdistyksen lakkauttamiseksi on tehtävä vuosikokouksessa. Päätöksen tekemiseen vaaditaan tällöin ¾ kokouksessa annetuista äänistä. Päätös on vahvistettava ylimääräisessä kokouksessa, joka pidetään aikaisintaan kolme viikkoa vuosikokouksen jälkeen.

15 § YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN

Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat luovutetaan yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 25.8.1953.
Muutosilmoituksen 5.5.1982 jälkeen yhdistyksen rekisterinumero on 117423.

Nämä säännöt hyväksytty vuosikokouksessa 2011, jonka jälkeen nämä on vahvistettu Patentti- ja rekisterihallituksessa.